TitleAuthorPublication DatePublisherType
    3D Interconnected Mesoporous Alumina with Loaded Hemoglobin as a Highly Active Electrochemical Biosensor for H<inf>2</inf>O<inf>2</inf>  Yang, X.; Yang, Xuanyu; Cheng, Xiaowei; Song, Hongyuan; Ma, Junhao; Pan, Panpan; Elzatahry, Ahmed A.; Su, Jiacan; Deng, Yonghui2018Wiley-VCH VerlagArticle